Username
Password

ระบบจัดการข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและ เยาวชน ( JSTP) ซึ่งจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ อาทิเช่น ประวัติส่วนบุคคล ประสบการณ์การทำงานวิจัย ตลอดจนผลงานที่ได้รับรางวัล เป็นต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สะดวกในการสืบค้นข้อมูล รวมทั้งยังสามารถติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็น ประโยชน์ในการพัฒนาโครงการต่อไป

กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล กรุณาพิมพ์ชื่อเดิม และ นามสกุลเดิมที่เคยแจ้งชื่อไว้กับโครงการฯ ในรุ่นของท่าน เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น

ประเภทของบัตร : *
เลขบัตรประจำตัว : *
ชื่อ (ภาษาไทย) : *
นามสกุล (ภาษาไทย) : *
วันเดือนปี เกิด : *
อีเมล์ : *
ประเภทของบัตร : *
เลขบัตรประจำตัว : *
ชื่อ (ภาษาไทย) : *
นามสกุล (ภาษาไทย) : *
วันเดือนปี เกิด : *
อีเมล์ : *
 
Loading